Novinky

 • Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty

  Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“) zaviedla od 1. januára 2014 pre platiteľov DPH nový daňový formulár, tzv. kontrolný výkaz. V kontrolnom výkaze platiteľ uvádza všetky uplatnené tuzemské daňové povinnosti a výšku odpočtov DPH v podrobnom členení. Kontrolný výkaz je platiteľ povinný v elektronickej forme podávať v rovnakom termíne ako priznanie k DPH. ...

 • Daňové licencie

  Koncepcia daňových licencií platná od 1. januára 2014 zakladá právnickým osobám povinnosť platenia ročných poplatkov za tzv. „daňovú licenciu“. Výška platby za daňovú licenciu závisí od výšky tržieb daňového subjektu, ako aj od skutočnosti, či daňovník je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Suma daňovej licencie je stanovená v rozmedzí od 480 EUR do 2 880 EUR ročne. Daňovú licenciu je ...

 • Pokles sadzby dane z príjmov

  S platnosťou od 1. januára 2014 došlo k zníženiu sadzby dane z príjmov právnických osôb z 23 percent na 22 percent. V dôsledku uvedeného obchodné spoločnosti, ktorým vznikne daňová povinnosť vyššia ako výška licencie, zaplatia nižšiu celkovú daň z príjmov ako v období pred zavedením daňových licencií.

 • Zvýšenie sadzby zabezpečenia dane voči nezmluvným štátom

  Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov o dani z príjmov zaviedla s platnosťou od 1. marca 2014 zvýšenie sadzby zabezpečenia dane voči tzv. nezmluvným štátom. V prípade zabezpečenia dane zrážkou zo zdaniteľných príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ktoré budú plynúť zahraničnému daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, pričom pôjde o daňovníka tzv. nezmluvného štátu, sa ...

Nie je možné pridávať komentáre.