Novinky

Zvýšenie sadzby zabezpečenia dane voči nezmluvným štátom

Novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov o dani z príjmov zaviedla s platnosťou od 1. marca 2014 zvýšenie sadzby zabezpečenia dane voči tzv. nezmluvným štátom.

V prípade zabezpečenia dane zrážkou zo zdaniteľných príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ktoré budú plynúť zahraničnému daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou, pričom pôjde o daňovníka tzv. nezmluvného štátu, sa použije sadzba zabezpečenia dane vo výške 35 % z výšky úhrady. Ide o platby vykonávané v prospech daňovníkov zo štátov, s ktorými nemá Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia alebo medzinárodnú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní, alebo štátov, ktoré nie sú zmluvnými partnermi medzinárodnej zmluvy obsahujúcej ustanovenia o výmene informácií pre daňové účely v obdobnom rozsahu.

V prípade záujmu Vám poskytneme bližšie informácie k vyššie uvedeným oblastiam.

Nie je možné pridávať komentáre.